تحولات میدانی جبهه دمشق و حاشیه دمشق/تصرف شهر راهبردی میدعا از سوی ارتش سوریه/ پایتخت، آبستن تحولات ن