اجرای بزرگ‌ترین طرح مدرسه‌سازی بنیاد برکت در مناطق محروم استان خوزستان