هزاران نفر از شهروندان قندوز با حملات طالبان آواره ...