برگزاری مراسم معنوی محفل انس با قرآن در دانشکده نفت اهواز