۵۰ میلیارد ریال برای کیفیت بخشی آموزشی مدارس عشایری هزینه شد