افشارزاده: بعد از دربی لیست پرداختی‌ها را منتشر می‌کنم