ایرانشهر قهرمان مسابقات کونگ فوتوا سنتی جنوب سیستان و بلوچستان شد