سخنگوی شورای شهر تهران: استفاده از امکانات شهرداری برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است