عملیات بیابان زدایی در 2 هزار هکتار از اراضی تهران اجرا می شود