مذاکرات برای نگارش متن توافق تا پایان هفته ادامه دارد