مسئولان قزوین بسیج سازندگی را به عنوان پیمانکار ننگرند