از ماجرای کودکی که در حمام زندانی می‌شد و کتک می‌خورد تا حکایت پسری که تن‌فروشی مادرش را دیده بود!