زینب؛ قهرمان صبر و شهامت يادداشتي از حضرت آيت الله ...