سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردی طی دهه گذشته در رفسنجان فاجعه است