7 هزار تخلف در جاده‌های خراسان جنوبی اعمال قانون شد