مشاور فنی تیم والیبال زیر 23 سال زنان: ثابت می کنیم سرگروهی حق ایران بود