کنگاور باداشتن هنرهای مختلف و متنوع از جایگاه ویژه ای برخوردار است