مسائل درمانی مهم‌ترین مشکل کارگران استان اصفهان است