بیش از 70 درصد از بقاع متبرکه اصفهان دارای پایگاه بسیج فعال هستند