تاکید هاشمی بر افزایش جمعیت و تقاضای مجدد از مجلسی‌ها و بانک‌ها