۵۰۰ کیوسک بانک ۲۴ ساعته در تمامی استان ها نصب می شود