واشنگتن: ایجاد مناطق حائل در سوریه نیازمند بازنگری در سیاست آمریکاست