آخرین وضعیت تعیین برنده مزایده سوم واگذاری پرسپولیس