اطلاعات جدیدی از سیستم لوت و انتشار قابلیت pre-load بازی Witcher 3 منتشر شد