عبدولی: اعطای دیپلم بازی منصفانه حقیقت را ثابت کرد