مدیرکل بنیاد حفظ آثار کرمانشاه: 50 نفر از شهدای آزادسازی خرمشهر کرمانشاهی بودند