مشکلات موجود مهاباد برای طرح در سفر آینده رییس جمهوری، احصا می شوند