پیام سرلشکر فیروزآبادی به مذاکره کنندگان هسته ای کشور