معاملات مبین به دلیل عدم رعایت توزیع منصفانه سهام متوقف شد