منابع آگاه: ۷۰۰ سرباز مصری و هزار سرباز اردنی وارد عدن و ابین شدند