ساختمان مدرسه علمیه ریحانه النبی رفسنجان افتتاح شد