تجزیه عراق بحران جدی در خاورمیانه ایجاد می کند/تضعیف کشورهای منطقه و تامین منافع رژیم صهیونیستی