شوراها بهترین مصداق استفاده از خرد جمعی و مشورت هستند