قنبرزاده:این منطقی است که سپاهان 9 روز استراحت کند ما 2 روز؟