فراخوان سازمان لیگ برای حمایت از پرسپولیس مقابل بنیادکار