بازگشت دوقولوها به «پایتخت»/ تکذیب سودای نمایندگی توسط ایوبی/«آن بیست و سه نفر» چگونه به دست رهبر انق