هو شد مربی چون تبانی نکرده بود/«دربی هفته های پایانی فسادآور است»