تقدير کميته امداد امام خميني (ره) از عملکرد بانک ملي ايران