مراسم گراميداشت شهداي مقاومت و دفاع از عتبات عاليات