اختصاص اعتبار 100 ميليارد دلاري به صندوق ذخيره ارزي بريکس