خدمت به مناطق محروم با مشارکت بسیج سازندگی تقویت شد