بدهی 7 میلیارد تومانی ارگان‌های مختلف به اداره اوقاف اصفهان