فعلاً مجمع به بحث استانی شدن انتخابات ورود نکرده است