معروف سفیر آب ایران می‌شود/کاپیتان در« تلاش»برای خدمت به محیط زیست