باقری: چشم انتظار یکصد هزار تماشاگر هستیم/ محرومیت 9 ماهه برای خانزاده زیاد است