شرکت 270 دانشجو در اعتکاف دانشجویی دانشگاه خوارزمی کرج/ اعتکاف برای دانشجویان دانشگاه رایگان است