یادواره اولین سالگرد شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی قزوین