دیدگاه ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور پیرامون خصوصی سازی سرخابی ها