قنبرزاده: امیدوارم سازمان لیگ با درخواست باشگاه نفت موافقت کند