رونالدو از رکورد اسطوره گذشت/رونالدو بالاتر از دی استفانوی افسانه ای